(μετακινώντας το ποντίκι πάνω στο έγγραφο εμφανίζεται η δυνατότητα λήψης ή και εκτύπωσης )
 εναλλακτικά κάντε Λήψη Πρακτικό Επαν. Ετήσιας ΓΣ  ή  Ισολογισμός χρήσης 2020 ή Αποτελέσματα χρήσης 2020