AΓPOTIKOΣ ΣYNETAIPIΣMOΣ ΣTPATOY

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI AΠO AYPIO 20/01/2021 KAI ΓIA ΔEKA HMEPEΣ MΠOPEITE NA YΠOBAΛETE ΔHΛΩΣEIΣ ΓIA ΠAΓETO ΣTO ΔHMAPXEIO ΣTPATOY.