ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΔΡΑ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΦΜ: 996848233 – Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΜ ΕΜΑΣ: 0701098


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ


Λόγω μη απαρτίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 03/10/2021 και σύμφωνα με τον νόμο 4673/2020 και το καταστατικό του Συνεταιρισμού η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 10/10/2021, 11:00 πμ με τα παρόντα μέλη και με ίδια θέματα: συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και εποπτικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Διάφορα θέματα

Στράτος 03/10/2021
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου


** Παρακαλούμε για τήρηση όλων των μέτρων για αποφυγή εξάπλωσης covid-19